Tag Archives: دندان پزشک

عمر مفید روکش

عمر روکش دندان ها وقتی برنامه ریزی شده و به خوبی انجام شوند می توانند سالها دوام داشته باشند. دکتر آندره شپرسون توضیح می دهد . تصمیم برای سرمایه گذاری در روکش ها یک تصمیم مهم است و برای اکثر بیماران سرمایه گذاری قابل توجهی را شامل می شود. شما می خواهید…

Read more

1/1